Informatii de interes public

I.LEGEA nr 544 din 12 octombrie 2001 PRIVIND LIBERUL ACCES LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC
  LEGEA nr 215/2001 privind administratia publica locala
II. BIROU CONTABILITATE
     BIROU TAXE SI IMPOZITE
     BIROU REGISTRU AGRICOL
     BIROU URBANISM
     BIROU STARE CIVILA
     BIROU ASISTENTA SOCIALA
     BIROU ISU
     BIROU ARHIVA
PROGRAM DE FUNCTIONARE: LUNI-VINERI ORA 8.00-16.00
III.PRIMAR- Ec CIOCAN PETRU
     VICEPRIMAR- CIORBA IOAN AUREL
     SECRETAR - CIOCAN GHEORGHE
     CONTABIL SEF - SIMONI LUCICA
IV PRIMARIA COMUNEI CERTEZE STR PRINCIPALA NR 864, TEL 0261-858005, FAX 0261-858005, email certezeprimaria@yahoo.com
Legea 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public
ART. 21
(1) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorităţi ori instituţii publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere şi atrage răspunderea disciplinară a celui vinovat.
(2) Împotriva refuzului prevăzut la alin. (1) se poate depune reclamaţie la conducătorul autorităţii sau al instituţiei publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă de către persoana lezată.
(3) Dacă după cercetarea administrativă reclamaţia se dovedeşte intemeiată, răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei şi va conţine atât informaţiile de interes public solicitate iniţial, cât şi menţionarea sancţiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.
ART. 22
(1) În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenţa lege, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei raza teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7. (5, 10, respectiv 30 zile)
(2) Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să furnizeze informaţiile de interes public solicitate şi să plătească daune morale şi/sau patrimoniale.
(3) Hotărârea tribunalului este supusă recursului.
(4) Decizia Curţii de apel este definitivă şi irevocabilă.
(5) Atât plângerea, cât şi apelul se judecă în instanţă în procedura de urgenţă şi sunt scutite de taxa de timbru.